آپارتاید نظام نژادپرستانه‌ای بود که به‌عنوان میراث استعمار از 1948 بر آفریقای جنوبی حاکم شد. حق رأی، جایگاه سیاسی و امکانات متعلق به سفیدپوستان بود و رنگین‌پوستان جدا شده بودند