فیلمی کوتاه از درد دل دختر امام موسی صدر با پدر را می‌شنوید.