سخنرانی کوتاه استاد محسن قرائتی با موضوع آیا دنیا خوب است یا بد .