سخنان حاج آقا قرائتی با موضوع: ماجرای نجات جان استاد قرائتی با یک الله اکبر .