مجموعه سریال طنز ناخونک در آیتمی به شوخی با برنامه عصر جدید پرداخته است.