تنها یک چیز را بیشتر از تو دوست دارم، اینکه تو را دوست دارم #parasto