انیمیشن دیدنی داستان راستان برگرفته از کتاب داستان راستان شهید مطهری، این داستان جانشینی برای قاضی قسمت اول .