آموزش چل تکه دوزی رومیزی توسط خانم زارع در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما.