انیمیشن داستان های کوتاه قرآنی با بیانی ساده برای کودکان این قسمت در مورد حضرت عزیر ( خوش رفتاری با حیوانات)