آموزش تشک نوزاد توسط خانم جعفرپیشه در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما.