شب سیزدهم مسابقه استعدادیابی عصرجدید - شرکت کننده اول - نوید قاسمی - حرکات نمایشی با دوچرخه - 06 فروردین 1398