شب نهم مسابقه استعدادیابی عصرجدید- شرکت کننده دوم - شروین حاجی آقاپور - 02 فروردین 1398