آموزش رنگ شناسی رنگ لباس در بهار توسط خانم تهوری کارشناس طراحی و دوخت در برنامه مهربانو از شبکه استانی قم