چند طرح کشاورزی در استان گلستان با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید.