اجرای پایانی رحیم شهریاری در برنامه حالا خورشید امروز.