بخشی از اجرای زنده رحیم شهریاری در برنامه حالا خورشید را ببینیم.