سارقی در حال دزدیدن دوچرخه ی پارک شده در اداره پلیس گلادستون آمریکا است که با واکنش به موقع افسر دستگیر می‌شود.