صحبت‌های کارلوس کی‌روش در حاشیه تمرین امروز تیم‌ملی.