در ویدئوی خبر گزارشی از تصمیم مهم شورای پول و اعتبار در ممنوعیت پرداخت سود روز شمار به سپرده های کوتاه مدت را میبینیم.