جدیدترین کار رضا صادقی، منتشر شد. ترانه سرای این کار بابک صحرایی است.