خبر ورزشی/ در بازی های دوستانه قدرتمان را نشان خواهیم داد