خبر ورزشی / نوراللهی: امیدوارم بازی فردا به هماهنگی ما کمک کند.