ایلنا / آوازخوانی بازیکنان تیم امید برای رضا مالدینی.