میزان / یک راننده اتوبوس لحظه‌ی هولناک برخورد خودرو با دوچرخه را منتشرکرده است. همانطور که در این فیلم دیده می شود، خودرو پشت چراغ منحرف شده و با دوچرخه سوار به شدت برخورد کرده و وی را پرتاب می‌کند.