امیرحسین قیاسی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: شانتاژ به زودی🙊