ویدئویی ببینید از دیدار ماکان بند و سالمندان در یکی از آسایشگاه های مراغه