شب بخیر دوستان. با کار قشنگی از رضا صادقی همراه می شویم با نام رفیق.