رشید کاکاوند در برنامه کتاب باز از شگفتی های شعر حافظ شیرازی میگوید! از دست ندهید!