روزتون بخیر عزیزان. آهنگ محلی امروز کاری از استاد مظهر خالقی است با نام «ژآوه بینن». بشنویم و لذت ببریم.