طوطی‌ای که توانایی خواندن آیت الکرسی را تا انتهاء دارد... ببینید چقدر زیبا می‌خونه..!!!