درخواست و خواهش ناوهواپیمابر آمریکایی (به زبان فارسی) از هواپیمای ایرانی در خلیج فارس برای حفظ فاصله ایمن.قابل توجه آقای ترامپ که می گوید ایرانی ها در خلیج فارس آرام شده اند!