پاره شدن سیم بکسل در حمل بار سنگین پتروشیمی در یکی از شهرهای ایران. از زمان و مکان دقیق این حادثه اطلاعاتی در دست نیست.