تشویق صدهزارنفری مردان و زنان پرسپولیسی در ورزشگاه آزادی.