داود عابدی با انتشار این ویدئو نوشت: اطراف ورزشگاه و مردم پرشور.