چادر زدن هواداران پرسپولیس در سرمای شب در کنار استادیوم آزادی