تبلیغات با استفاده از برچسب در درب منازل یکی از معضلات این روزهاست.