ورزشگاه آزادی در کمتر از 2 روز دیگر به فینال در چه وضعیتی قرار دارد؟