آیا AFC به خاطر این فیلم، کاشیما آنتلرز ژاپن را محروم خواهد کرد؟