نود پخش می‌شود، به فردوسی پور گفتیم بعد از فوتبال اسپانیا و انگلستان، نود را اجرا کند، خودش قبول نکرد. مصاحبه عادل خوب نبود. در همه دنیا مصاحبه درباره برنامه حتما باید با هماهنگی شبکه باشد.