شاکی شدن سیدجواد هاشمی از سوال علی ضیا در مورد جین پوشیدنش.