آرتروز در قشر سالمندان بیشتر مشاهده میشود. آرتروز علل مختلفی دارد که در این ویدئو مشاهده می‌کنید.