مردی که در چالشی همراه با کندوی زنبور ها در حال رقصیدن بود مورد هجوم زنبور ها قرار می گیرد و از شدت نیش هایی که میخورد پس از مدت کوتاهی جان خودش را از دست می دهد.