امید روانخواه در این برنامه اعلام می‌کند وقتی جراح مشهور آلمانی بعد از جراحی پای چپش ،پای راستش را که در ایران جراحی شده بود و به جای درمان دچار مشکلات بیشتری شده بود می‌بیند اشک می‌ریزد.