بُهت زدگی پیمان یوسفی در هنگام اعلام خبر درگذشت بهرام شفیع.