امضای فروش اس 400 فصل جدیدی از روابط روسیه و هند است.