کارتون زیبا و دیدنی تام وجری این قسمت در مورد یک سگ شکاری جدید و که باعث دردسرساز تام و جری هست .