کارتون زیبا و دیدنی ملوان زبل این قسمت جونیور کار پیدا می کند .