مکزیکی ها که صعودشان به مرحله بعدی را مدیون کره جنوبی بودند به این صورت از یک کره ای قدردانی کردند.