فرهاد آئیش با انتشار این ویدئو در صفحه اش نوشت: بله؟؟؟؟؟ از کرده خود پشیمانیم.