آموزش سرمه دوزی بر روی مخمل توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما